Site Overlay

DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Mikabar Mezilkis
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 6 August 2015
Pages: 173
PDF File Size: 14.75 Mb
ePub File Size: 12.55 Mb
ISBN: 170-3-59010-908-3
Downloads: 14411
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nasida

Persoanele chemate la mostenire sau succesiune sunt numiti mostenitori, succesori, erezi sau urmasi. Asadar, partea care s-ar fi cuvenit legatarului care refuza sa primeasca legatul sau nul poate primi, nu se scade pentru a profita celorlalti mostenitori potrivit dispozitiilor legale.

Asadar, indiferent ca bunurile sunt mobile sau imobile, drepturi reale sau de creanta, ca se mostenesc pe linie materna sau paterna ca au fost dobindite prin mostenire sau achzitionate se vor transmite dupa aceleasi reguli. Ca urmare a constatarii nedemnitatii succesorale a unui mostenitor titlul sau de succesor este retroactiv siccesiuni, el devenind astfeel totalmente strain de mostenire.

Nu pot beneficia de reprezentare nici ascendentii privilegiati, nici ascendentii ordinari, nici colataralii ordinari si nici sotul supravietuitor1. Legatul cu titlu chorica. Atributiile executorului testamentar inceteaza in urmatoarele cazuri: Acest lucru se poate realiza numai in cazul revocarii exprese; -noul testament sa nu cuprinda o clauza de revocare expresa a celui anterior, caci, evident, intr-o atare ipoteza ne vom gasi in prezenta revocarii exprese, iar nu in a celei tacite.

Aceasta regula isi gaseste explicatia in faptul ca se presupune ca acolo se vor gasi cele mai multe inscrisuri trebuitoare, inclusiv testamentul si de asemennea tot acolo se vor gasi mai usor informatile despre mostenitorii defunctului si despre bunurile ce urmeaza a fi cuprinse in masa succesorala.

In prezent aceasta categorisire se considera a fi lipsita de interes practic intrucit dispozitiile art. Ei nu sunt obligati la raportul ddonatiilor. Mostenitorii legali sau alti legatari ar putea profita de ineficacitatea legatului numai in ipoteza ca legatul ar fi ineficace si fata de cel de al doliea legatar substituitul iar testatorul nu a dispus altfel.

Distrugerea voluntara a testamentului de catre testator Pe linga cele doua cazuri prevazute in mod expres de catre legiuitor art.

Desigur, aceste reguli se aplica numai in ipoteza ca este vorba de un bun cert, intrucit numai un astfel de bun poate apartine cuiva, caci bunurile de gen nu apartin unui anume titular determinat. Pentru evolutia istorica a successiunii testamantare a se vedea: Asa, de pilda, legatul tuturor imobilelor dintr-o localitate va trebuie considerat legat cu titlu particular si nu cu titlu universal, intrucit pentru a fi 20 A se vedea, O.

  EMBEDDED NETWORKING WITH CAN AND CANOPEN BY OLAF PFEIFFER PDF

dan chirica succesiuni pdf to word

El nu are nici o abilitare in sensul de a le executa el insusi. In cazul dn infierii cu efecte depline, cel adoptat si descendentii sai pot veni la mostenire prin reprezentare la fel ca si copiii rezultati din filiatia fireasca intrucit ei ca urmare a doptiei devin rude cu adoptatorul precum si cu rudele acestuia iar rudenia de singe dintre copil si parintii sai inceteaza. Executorul testamentar fara sezina are, potrivit art.

Din formularea data de legiuitor vom retine, asadar, ca nu orice scriere olografa, chlrica avind ca obiect transmisiunea bunurilor dupa moartea celui ce lasa mostenirea va putea fi considerata testament olograf ci numai aceea care va fi scrisa intergral, semnata si datata de mina testatorului.

Daca testatorul nu cunostea ca bunul nu-i apartine si totusi a dispus de el legatul va fi cosiderat nul potrivit art. Au dreptul de a intra in posesia mostenirii fara indeplinirea vreunei formalitati ca succeesiuni certificatului de mostenitor.

dan chirica succesiuni pdf to word – PDF Files

Reprezentantul, fiind chemat succesiuin mosteneasca pe defunct trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru a-l putea mosteni pe acesta.

Vocatia succesorala legala este de regula reciproca. Prima clasa de mostenitori vine la mostenire excluzind total pe cei care fac parte din cea de a doua sau subsecventa clasa de mostenitori.

Reprezentarea succesorala nu trebuie confundata nici cu reprezentarea conventionala pe care o genereaza mandatul si nici cu cea legala a minorului sau interzisului judecatoresc caci nu are nici o legatura cu acestea. In prezent legea consacra numai adoptia cu efecte depline OUG nr. Prin substitutia vulgara, ca urmare a vointei testatorului, se inlatura, asadar, posibilitatea ca mostenitorii legali sau ceilalti legatari sa profite de ineficacitatea legatului care va reveni celui de al doilea legatar desemnat de catre testator.

Intr-o prima acceptie notiunea de vocatie succesorala are un sens general care exprima potentialitatea unor rude din cele determinate ca facind parte din cele patru clase de mostenitori de succdsiuni culege mostenirea lui decujus. Locul nu este considerat util nici in cazul in care reprezentatul este un frate sau sora a defunctului, decedati la data deschiderii succesiunii care insa au fost exheredati de catre defunct.

  GET A FINANCIAL LIFE BETH KOBLINER PDF

Titlul sau de mostenitor este desfiintat cu efect retroactiv din momentul deschiderii mostenirii, momentul savirsirii uneia din faptele prev, de art. Oprisan, Efectele nulitatii sau anularii unui testament asupra dispozitiei de revocare a testamentelor anterioare, in dreptul civil roman si in dreptul civil al altor tari, in R. Testamentul autentic mai are avantajul ca un exemplar original se pastreaza la biroul notarului public astfel incit pericolul ca testamentul sa fie sustras sau sucdesiuni este mai mic decit la testamentul chrica.

Drept Civil. Succesiuni – Free Download PDF

Interdictia pactelor asupra succesiunilor Cita vreme o succesiune este nedeschisa este interzis ca bunuri din acea succesiune sau patrimoniul ca atare sa formeze obiectul unor acte juridice prin care s- 68 ar constitui drepturi eventuale asupra lor sau s-ar renunta la ele, chiar daca de cujus ar consimti la aceasta.

Definitia, caracterele juridice si cuprinsul testamentului. Astfel testarul trebuie succesiunj aibe capacitatea de a incheia actul, trebuie sa exprime un consimtamint valabil, testamentul sa aibe un obiect determinat sau determinabil iar cauza sa fie licita si morala art.

Faptele culpabile pot fi savirsite inainte sau dupa deschiderea mostenirii. Asa cum rezulta din text numai mostenitorul major poate fi declarat nedemn pentru aceasta fapta nu si cel minor. Tot astfel descendentii din frati si surori, care sunt rude de gradul III cu defunctul si fac parte din clasa a doua mixta de mostenitori vor putea veni la mostenire prin reprezentare fie ca exista frati in viata ai lui decujus, fie ca vin numai nepoti de frate si sora la mostenire.

Din prevederile acestor texte legale rezulta ca prin pacte asupra unei succesiuni viitoare interzise de lege vom intelege orice conventii sau acte unilaterale prin care se renunta la o mostenire viitoare sau se constituie drepturi eventuale asupra unei astfel de mosteniri.

Codul civil, in art. Conditiile de validitate ale testamentului.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Toate testamentele privilegiate produc efecte, evident de la data decesului testatorului, dar spre deosebire de testamentele ordinare ele nu au decit efecte limitate in timp. Asadar, testamentul conjunctiv este prohibit de legiuitor. Sucecsiuni a II-a de mostenitori ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati.